Zalla

ZALLA

"Zalla" izenarekin hastea baino egokiagorik ez dagoela irizten diogu, jatorria topatzen saiatu eta ahal balitz, baita bere esanahia jakiten ere. 

Ezer baino lehen, izenaren jatorria eta esanahia topatzen saiatzea da logikoena. Zalla izeneko bi toki daude Euskal Herrian. Eskuartean dugun herria eta Arabako ibai bat. Azken horrek, ordea, Uribarri Dibiñako lursail batetik hartu du izena. Horrez gain, Gernikan bada oso antzekoa den izen bat, Zallo. Hark lagun diezaguke jatorria aurkitzen. Gure ustez pertsona izenak eta ana desinentziak osatzen duten euskarazko toponimoa da. Euskal fonetikari jarraiki, a bilakatu zen. Hori garrantzitsua da. Latineko s duten hitz eta toponimoak hartu zirenean, s bilakatu ziren gaztelaniaz eta z euskaraz. Arrazoia sinplea da, soinu latindar hori euskarazko zetaren baliokidea zen, eta, ondorioz, euskarak jatorrizko ahoskerarekin eutsi zien izen horiei. Badira euskara/gaztelania bikoteak, non aurrenak z gorde duen eta bigarrenean s bilakatu den: zapatua / sábado, gauza / cosa, zeta /seda, zaldua / soto, hitz hasieran, edo gaztelu / castillo edo gaztaña / castaña, barruan. Beraz, jatorrian izena erromantzea edo gaztelania izan balitz, *Salla izango zen, baina ez dugu horrelakorik aurkitu. 

Behin hizkuntzajatorriaren kontua konponduta, zailena dator, esanahia ezagutzea. Herri, auzo eta etxeetako izen zaharrenetan ohikoa da pertsona izena + jabetza atzizkia egitura izatea. Hau kasu hori dela uste dugu. 

Erdi Aroaren hasieran honako hauek ziren Euskal Herriko mendebaldean jabetzaatzizki ohikoenak: iz (Lemoiz, Berbikiz edo Muskiz ), ana (Zierbena) eta ano (Galdakao). Kontua da euskaraz bi n desberdin zeudela, bata leuna eta bestea gogorra, baina 1000. urte inguruan leuna desagertu egin zen. Hitz arruntetan gertatu zen, bai latinetik hartutakoetan, adibidez katea, area edo kanpaia (gaztelaniaz cadena, arena eta campana), bai hitz euskaldunetan, ardoa edo gazta, esaterako (konposatuetan n horri eutsi diote: ardantza, gaztanbera) eta baita toponimoetan ere. 

Gerena Gera bilakatu zen, Goitana Goita, Lemona Lemoa, Zestona Zestoa. Kasu horietan ndun forma zaharra XX. mendera arte izan zen ofiziala, administrazioaren joera forma "arruntak" ez erabiltzea izan baitzen. Baina bada herriaren forma zaharrari gailendu zitzaion kasu bat: Zeberio. Hori Ceberiano formarekin agertzen da pare bat aldiz XIV. mendean. 

Gure ustez, jatorrizko forma *Zallana izango zen (izarrak dokumentatu gabe dagoela esan nahi du), eta Zalla bilakatu zen na galduta. Ez da aldaketa hori dokumentatu gabe duen herri bakarra. Derio edo Elorria, jatorrian *Deriano eta *Elorriano izango ziren. Ere berean, aurretik aipatutako Gernikako Zallo, *Zallano izango zen.

Kontua da zein izan ote daitekeen Zalla izenaren atzean dagoen izen propioa. Toponimiako ikerlari eta euskaltzain Roberto Gonzalez de Viñasprek izen bereko ibaia ikertu ondoren, etimologia bera dutela esaten du, eta Sallius proposatu du jatorrizko izen gisa. Beraz, Zalla, "Sallioren jabetzakoa" izango litzateke, Muskiz "Muskoren jabetzakoa" den antzera. 

Hurrengo galdera da non ote zegoen kokatuta jatorrizko Zalla. Badirudi Artebizakarrako mendilepo bukaeran zegoen dorretxearen izena dela. Duela urte batzuk arte, haren hondakinen gainean eraiki zen Tepeyac izeneko etxea egon zen han. Dorretxeak herriari izena eman dion beste toki batzuetan bezala (Zamudio edo Sestao), gotorlekuaren ondoan, kontzejuko eliza nagusia dago, San Miguel. Toki estrategikoa zen, Kadagua eta Otxarango haranetako sarrerak ikus baitzitezkeen. 

ZALLA

Nada nos parece más apropiado que empezar por “Zalla”, intentar descubrir su origen, y, si es posible su significado. 

Antes que nada, lo lógico es intentar descubrir el origen y significado de su nombre. Hay dos lugares llamados Zalla en Euskal Herria, la población que nos ocupa y un río de Álava, que en realidad toma su nombre de un terreno de Uribarri Dibiña. Pero, además, en Gernika tenemos un nombre muy similar que nos puede ayudar a encontrar su origen Zallo. En nuestra opinión es un topónimo eusquérico compuesto de un nombre de persona y la desinencia de propiedad -ana que se convirtió en -a de acuerdo con la fonética vasca. Esto último es importante. Las palabras y topónimos con s latina al adoptarlos castellano dieron s y en euskera z. La razón es simple, ese sonido latino equivalía a la zeta vasca, por lo que el euskera retuvo los nombres con su pronunciación original. Así tenemos dobletes euskera/castellano en los que el primero guarda la zeta y el segundo la convierte en s: zapatua / sábado, gauza / cosa, zeta /seda, zaldua / soto, al inicio de palabra, o gaztelu / castillo o gaztaña / castaña en el interior. Por lo tanto, si el nombre fuese originalmente romance o castellano sería *Salla, algo que no hemos encontrado.

Una vez resuelto el origen lingüístico viene lo más difícil, saber su significado. En los nombres más antiguos de poblaciones, barrios y casas es frecuente que tengamos la estructura nombre de persona + sufijo de propiedad, y creemos que este es el caso. 

En los inicios de los Edad Media los sufijos de propiedad más comunes en el occidente de Euskal Herria eran -iz (que tenemos en Lemoiz, Berbikiz o Muskiz); -ana (que tenemos en Zierbena) y -ano (que tenemos en Galdakao). La cuestión es que en euskera había dos n distintas, una suave y otra fuerte, pero sobre el año 1000, la suave desapareció. Esto ocurrió en las palabras comunes, ya fuesen cogidas del latín, como katea, area o kanpaia (en castellano cadena, arena y campana), ya propias del euskera como ardoa o gazta (que en compuestos siguen teniendo una n: ardantza, gaztanbera); y en los topónimos. 

Así Gerena se convirtió en Gerea, Goitana en Goita, Lemona en Lemoa, Zestona en Zestoa. En esos casos la forma antigua con n se mantuvo oficial hasta el siglo XX, ya que la tendencia de la administración fue no usar las formas “vulgares”, pero hay un caso en el que la forma popular se impuso a la antigua, Zeberio, que en un par de ocasiones en el siglo XIV aparece como Ceberiano. 

En nuestra opinión la forma original seria *Zallana (la estrella indica que no se documenta) y por pérdida de n se convirtió en Zalla. No sería el único pueblo con ese cambio sin documentar, y así Derio o Elorrio serían en origen *Deriano y *Elorriano. Igualmente, el antes citado Zallo de Gernika sería *Zallano.

La cuestión es cual puede ser el nombre propio que tenemos en Zalla. Roberto González de Viñaspre, académico de Euskaltzaindia e investigador de toponimia, al estudiar el río homónimo, comparte etimología, y propone Sallius como nombre original. Entones Zalla sería “la propiedad de Sallio”, de la misma manera que Muskiz sería “la propiedad de Musko”. 

La siguiente pregunta es donde estaba la Zalla original. Según parece Zalla es el nombre de la casa torre que existió en el final de la loma de Artebizakarra, en el lugar donde hasta hace unos años estuvo la casa llamada Tepeyac, que fue edificada sobre sus ruinas. Como en otros lugares donde una casa-torre dio nombre a un pueblo (Zamudio o Sestao) junto a la fortificación está la iglesia matriz del concejo, San Miguel. El lugar era estratégico ya que dominaba la entrada a los valles del Cadagua y Otxaran.